Privacybeleid

Bouw-iD hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we je helder en transparant informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bouw-iD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Bouw-iD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bouw-iD
Kortrijksesteenweg 89
9830 St-Martens-Latem
T +32 (0)9 335 31 07
M info@bouw-id.eu

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Bouw-iD verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Bouw-iD
 • Om je toegang te verschaffen tot jouw gebruikersprofiel
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Marketingdoeleinden
 • De bescherming en detectie tegen fouten, fraude en/of criminele gedragingen
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten en algemene/gepersonaliseerde dienstverlening zoals facturatie doeleinden, informatie aanbod, versturen van nuttige/noodzakelijke aanbiedingen, verkrijging/verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jouw vragen, bewaren en verwerken:

 • Identificatiegegevens
 • Vrijetijdsbesteding en interessen
 • Consumptiegewoonten
 • Woningkenmerken
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking
 • Rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de webhosting
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij gebruiken cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies op jouw harde schijf geplaatst worden om zo de gebruikerservaring en technische aspecten van de website beter af te stemmen op de behoeften van terugkerende bezoekers. Voor meer info omtrent de wijze waarop wij cookies gebruiken verwijzen we je graag door naar ons Cookiebeleid.

Bewaartermijn

Bouw-iD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bouw-iD bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jouw ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (Je kunt ons ook contacteren via de contactpagina van deze website). Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Bouw-iD kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 17 Mei 2018.